Βρίσκεστε εδώ:

ΧημικΑ ΑγκΥρια

Χημικά Αγκύρια

Στα χημικά αγκυρία η πάκτωση επιτυγχάνεται με χρήση εποξικής ρητίνης ή ειδικού κονιάματος. Τα αγκύρια αυτού του είδους παρουσιάζουν πολύ καλή συμπεριφορά σε δυναμικές καταπονήσεις, καθώς και σε δομικά υλικά χαμηλής θλιπτικής αντοχής.

Τα αγκύρια της fischer συνοδεύονται από έντυπα που αναφέρουν τις λεπτομέρειες των προδιαγραφών τους (Technical Handbook fischer), όπως το βάθος και η διάμετρος της οπής εμπήξεως, οι ελάχιστες επιτρεπόμενες αποστάσεις μεταξύ των αγκυρίων, καθώς και από το άκρο του στοιχείου που τοποθετούνται, το είδος του τρυπανιού και η κατάλληλη ροπή σύσφιξης.

Επίσης, διατίθεται δωρεάν Λογισμικό υπολογισμού FIXPERIENCE της Fischer, όπου μπορούν αυτομάτως να συνυπολογιστούν όλα τα δεδομένα και να προταθεί η βέλτιστη λύση.

Τα χημικά αγκύρια της fischer σε εφαρμογές στερέωσης αποτελούν την καλύτερη δυνατή επιλογή. Ειδικά, οι σειρές FIS HB & FIS EM επιτρέπουν τη μεταφορά στην πλάκα σκυροδέματος όλων των δυνάμεων που αναπτύσσονται στις βάσεις, με παράλληλη μόνωση και στεγάνωση της οπής.

Είτε πρόκειται για πλάκα σκυροδέματος, είτε παρεμβάλλονται στρώσεις μονωτικών υλικών (ελαφρομπετόν ρήσεων, Dow, πλάκες πεζοδρομίου, κ.λπ.), τα χημικά FIS EM και FIS HB έχουν τις κατάλληλες ιδιότητες για τη σωστή και ασφαλή αγκύρωση.

Το FIS ΗΒ είναι χημικό αγκύριο ταχείας σκλήρυνσης (ενδεικτικά απαιτούνται 35 λεπτά για θερμοκρασία 20° C) και χρησιμοποιείται για απευθείας στήριξη σε σκυρόδεμα ή όταν υπάρχει στρώση μόνωσης λίγων εκατοστών (έως 8-10 εκ).

Το FIS EM είναι χημικό αγκύριο με μικρό ιξώδες (αργή σκλήρυνση, αφού ενδεικτικά απαιτούνται 10 ώρες στους 20° C) και χρησιμοποιείται κυρίως για τη στήριξη σε σκυρόδεμα, όταν υπάρχει στρώση μόνωσης πολλών εκατοστών (έως 30-40 εκ.).

Εφόσον ανοιχτεί η κατάλληλη οπή (βλ. σελίδες καταλόγου ή Technical Handbook fischer) και καθαριστεί με χρήση πεπιεσμένου αέρα, γίνεται τοποθέτηση επαρκούς ποσότητας ρητίνης, ώστε μετά την είσοδο του αγκυρίου να καλύπτεται πλήρως το κενό μεταξύ αγκυρίου και τοιχωμάτων της οπής (και να ξεχειλίζει ελαφρώς).

Τα αγκύρια είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το ETA (European Technical Approval) και τις αυστηρότερες προδιαγραφές, οι οποίες προβλέπονται.

Παράλληλα, και τα δύο παραπάνω υλικά είναι δοκιμασμένα και πιστοποιημένα από τον ανεξάρτητο οργανισμό ελέγχου υλικών MFPA Leipzig Gmbh για την υγρομονωτική συμπεριφορά του σε πίεση 7 bar.

Τέλος η agirosis με έμπειρους και εξειδικευμένους μηχανικούς που στελεχώνουν το Τεχνικό τμήμα, υποστηρίζει και συμβουλεύει στον τομέα αυτό, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε τεχνικά προβλήματα και εφαρμογές.

Magento Catalog Menu Widget by EMThemes Magento Themes & Magento Templates